Vilkår for deltagelse på våre turer

Sikkerhetsinstruks og vilkår for påmelding og deltagelse på våre turer.


Ansvar og medansvar på føring i regi av Mountain Adventure

Deltakelse på fjellsportarrangement innebærer en viss risiko for uhell og skader.                Mountain Adventure ønsker å minimere denne risikoen ved at turene våres ledes av fjellfører som har god erfaring, nødvendige kurs og lokalkunnskap.

På våre arrangement har fjellfører det overordnede ansvaret for sikkerheten til deltagerene. Fjellfører er en kompetent person som er godt kjent med sikkerhet i fjellet, mulige faremomenter og sikkerhet i grupper. Aktuelle turer skal i størst mulig grad være i tråd med gruppas forutsetninger (fysisk form, ferdighet, erfaring, utstyr osv), det er derfor viktig at den enkelte deltager tar hensyn til dette ved valg av tur og ved påmelding.

For at fjellfører skal kunne ha ansvar for sikkerheten i gruppa, må alle deltagerne være medansvarlige og:

  • Rette seg etter førerens anvisninger under hele arrangementet
  • Innrette seg som en del av gruppa
  • Gå etter føreren om ikke annet er avtalt
  • Vente ved avtalte plasser

Andre viktige momenter ved våre arrangement:

  • Det er viktig at den enkelte deltager informerer fører(ere) om sykdommer og/eller plager som kan være relevant i forhold til sikkerheten under arrangement.
  • Deltager er pliktig til å erstatte skadet og/eller selvforskyldt tap av utstyr leid av       Mountain Adventure.

1. Påmelding/Avtalens inngåelse
Avtalen mellom Mountain Adventure og deltager(e) ansees inngått ved deltagers betaling av minimum påmeldingsavgiften (depositumet) på kr 2000,-/per person per tur.

Ved turer som har lavere pris enn kr 3000,-/per person betales hele beløpet ved påmelding.

Depositum (evt fullpris ved lavere pris enn 3000), betales ved påmelding med VIPPS eller til konto  Mountain Adventure.

Avtalen mellom partene er bindende ved betaling. 

2. Hva er inkludert i prisen for arrangementet
Inkludert i prisen for arrangementet er:

  • Fjellfører(ere)
  • Dekking av fjellfører(nes) utgifter under turen om ikke annet er tydelig spesifisert i informasjonen om arrangementet.
  • Leie av alt personlig sikkerhetsutstyr om ikke annet er tydelig spesifisert i informasjonen om arrangementet:   klatreutstyr (sele med tilbehør, hjelm, stegjern, isøks, tau, sikringsutstyr)

3. Betalingsvilkår
Restbeløp utover innbetalt depositum, dvs arrangementets kostnad minus depositum skal betales, om ikke annet er avtalt, senest 7 dager før arrangementet avvikles. Firma har 10 dagers betalingsfrist etter at arrangementet er gjennomført.

4. Særlige forhold knyttet til avtalen
4.a. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Mountain Adventure tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring på våre arrangement.

Vi anbefaler at den enkelte deltager tegner egen reise- og ulykkesforsikring. Det er til den enkelte deltagers egen vurdering å eventuelt tegne forsikring med avbestillingsbeskyttelse.

4.b. Helseopplysninger
Deltager(e) plikter å opplyse om alle helsemessige formaliteter som kan ha betydning for sikkerheten under arrangementet.

4.c. Risiko ved fjellsportarrangementer

Deltagelse på fjellsportarrangementer innebærer en viss risiko for uhell og skader. Med fjellsportarrangement menes klatring og klyving i fjell.

Deltager(e) plikter å innrette seg etter fjellfører(enes) pålegg relatert til sikkerhet og veivalg så lenge arrangementet pågår.

Mountain Adventure påtar seg ingen økonomiske forpliktelser som følge av skade på personer eller utstyr, såfremt uhellet eller ulykken ikke skyldes grov uaktsomhet fra fjellfører(enes) side.

4.d. Mountain Adventure kompetanse

Mountain Adventure ønsker å minimere risikoen forbundet med arrangementer i vår regi ved å benytte fjellfører(e) som innehar nødvendig kompetanse og erfaring.  I tillegg må samtlige gjester forplikter seg til å følge våre sikkerhetsinstrukser.

4.e. Tap av utstyr

Deltager(e) er pliktig til å erstatte selvforskyldt tap av utstyr leid av Mountain Adventure.

5. Deltagers rett til å avbestille arrangementet
5.a. Avbestilling mot vederlag
Etter påmelding har deltager rett til å avbestille arrangementet mot å betale et administrasjonsgebyr på kr 1500,- frem til 15 dager før turen starter.

Avbestiller deltager(e) når det er mindre enn 15 dager til arrangementet starter, gjelder følgende regler:
* Avbestilling når det er mellom 15 og 11 dager igjen til arrangementet starter:                       
Refusjon av det innbetalte beløp minus depositumets størrelse. Hvis det er betalt for full pris refunderes dette minus kr 2000,-

* Avbestilling mellom 10 og 8 dager før arrangementet starter:                                               Deltager(e) betaler 50 % av arrangementets fulle pris.

* Avbestilling senere enn 7 dager før arrangementet starter eller utelatt fremmøte ved arrangementets start:                                                                                                                Deltager(e) betaler arrangementets fulle pris.

5.b. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse i forkant av arrangement
Betingelser under pkt 5.a "Avbestilling mot vederlag" og pkt  4.a "Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring" gjelder. 

5.c. Endring av bestillingen
Deltageren(e) kan endre bestillingen (nytt turmål) mot et administrasjonsgebyr på kr 250,- pr person pr endring, dersom Mountain Adventure har mulighet til å etterkomme de nye ønskene.

6. Mountain Adventure rett til å endre eller kansellere et arrangement
6.a. For få påmeldte
Mountain Adventure kan kansellere arrangement dersom det ikke blir solgt det minimumsantall plasser som er satt som betingelse for å avvikle arrangementet. Fristen for slik kansellering er, om ikke annet er avtalt:

  • ved fjelltur/fellesturer/nærtur, 15 dager før arrangementets start.

Etter dette tidspunkt, plikter Mountain Adventure å gi deltager(e) beskjed om kansellering så tidlig som mulig. Ved slik kansellering refunderes deltagers innbetalte beløp.

6.b. Dårlig vær eller forhold

Ved dårlig vær eller dårlige forhold på aktuelle ruter, kan Mountain Adventure måtte endre arrangementet. Mountain Adventure plikter da å etterstrebe at endringen gir minst mulig ulempe for deltageren(ne). Mountain Adventure vil i slike tilfeller gjennomføre et alternativt arrangement i samme tidsrom for deltageren(ne).

Om Mountain Adventure ikke kan gjennomføre et alternativt arrangement, har deltageren(ne) rett til å få refundert hele arrangementets kostnader.

6.c. Sykdom/skade hos fører/veileder

Ved sykdom eller skade hos fører, vil Mountain Adventure etterstrebe og skaffe en ny fører med tilsvarende kvalifikasjoner som den avtalte.

Om Mountain Adventure ikke kan tilby en alternativ løsning under samme betingelser og kvalifisert fører, har deltageren(ne) rett til å få refundert hele arrangementets kostnader.

7. Personvern

Opplysninger om ditt navn og øvrig kontaktinformasjon som du gir fra deg ved registrering i vårt påmeldingskjema eller pr epost og telefon, er å regne som personopplysninger.                 Mountain Adventure er avhengig av å registere og lagre disse opplysninger for å kunne levere det arrangementet du har bestilt. Ved å akseptere disse vilkårene godtar du også at         Mountain Adventure i fremtiden vil/kan sende deg nyhetsbrev med informasjon om nye turer.     Du kan til enhver tid be om opphør av disse nyhetsbrevene.                                                           Les Mountain Adventure sin fulle personvernerklæring her. 

Datalagring av personopplysninger

Fra 25. mai 2018 gjelder EUs nye regler om innsamling og lagring av personopplysninger. Reglene gjelder i hele Europa, og stiller strengere krav til den som samler inn og oppbevarer informasjon om deg slik at du er bedre sikret mot at opplysningene om deg misbrukes.

For at vi skal kunne lagre personopplysninger om deg i forbindelse med våre arrangement, må vi ha ditt samtykke til dette. Tenk nøye gjennom hvilke opplysninger du gir fra deg ved påmeldingen. Når du godtar Mountain Adventure sine vilkår samtykker du samtidig til at Mountain Adventure lagrer dine personopplysninger. Du kan reserve deg mot dette slik at alle dine data blir slettet etter arrangementet du deltar på. Dette gjøres ved å sende mail til info@mountain-adventure.no

9. Trykkfeil

Mountain Adventure tar forbehold for eventuelle trykkfeil i våre prislister og informasjonsmateriale, inkl informasjon som er distribuert over våre hjemmesider på internett.